Regulamin udziału w projekcie ? Energia alternatywna ? teraźniejszość i przyszłość energetyki?

  1. 1. Cele projektu

?Alternatywna energia ? teraźniejszość i przyszłość energetyki?

to projekt dotyczący alternatywnych źródeł energii oraz ich obecnej i przyszłej roli w produkcji energii.

W latach 2013/2015 nauczyciele zaangażowani w projekt będą mieli szansę rozwinąć swoje kompetencje zawodowe poprzez wspólną pracę nad skryptem naukowym, który będzie stanowił bazę dydaktyczną dla cyklu zajęć przewidzianych dla uczniów w trakcie wzajemnych wizyt w szkołach partnerskich. Uczniowie rozwiną swoje kompetencje komputerowe poprzez wspólną pracę nad panelem Internetowym projektu, a także kompetencje zawodowe dzięki wspólnej pracy w języku angielskim nad implementacją produktów projektu.

Implementacja produktów projektu zakłada wypracowanie zmiany sposobu postrzegania roli energii alternatywnej w procesie produkcji energii w obu krajach partnerskich. Porównanie poziomu rozwoju przemysłowego i technologicznego, a także praktycznego aspektu pozyskiwania energii alternatywnej w krajach partnerskich ma na celu wskazanie ewentualnych przeszkód na drodze rozwoju tej dziedziny energetyki.

Projekt zakłada także uzupełnienie programu nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach partnerskich o zagadnienia alternatywnych źródeł energii, rozważenie możliwości utworzenia nowego profilu ? technik urządzeń i systemów energii alternatywnej.

W trakcie trwania projektu 10 uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych wyjedzie na 10 dni do Gyongyos (marzec 2014) a uczniowie z Wegier przyjadą do Włocławka w maju 2014. Uczestnicy projektu wspólnie pracować będą nad realizacją założeń projektu tj. odwiedzą farmy wiatrowe, firmy zajmujące się produkcją kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy tez biomasy.

  1. 2. Zasada dobrowolności udziału w projekcie

Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni w drodze konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych na najlepsza prezentację multimedialną w języku angielskim  o wybranym alternatywnym źródle energii.  (Oświadczenie uczestnika konkursu ? załącznik 1). Ogłoszenie listy zwycięzców i spotkanie podsumowujące ( Informacja dla uczestnika projektu ? załącznik 2 )

  1. 3. Zgoda rodziców na udział w projekcie

Rodzice pisemnie wyrażają zgodę na udział uczestnika w projekcie (załącznik 3).

  1. 4. Czas realizacji

Uczniowie realizują założenia projektowe w trakcie zajęć pozalekcyjnych w terminie wyznaczonym przez koordynatora projektu, poprzez przygotowanie pracy konkursowej, w trakcie zajęć lekcyjnych realizowanych wspólnie z partnerami w czasie wymiany zagranicznej.

  1. 5. Zasady przyjmowania uczniów z zagranicy w domach

Z uwagi na niemożliwość przyjęcia uczniów w domach uczniów szkoły partnerskiej (załącznik 4) mobilności realizowane są w hostelu zaproponowanym przez stronę partnerską.

  1. 6. Zasady udziału ucznia w wyjeździe zagranicznym

a)     Oświadczenie/zgoda rodziców w sprawie zagranicznego wyjazdu dziecka (załącznik 5)

b)    W wyjeździe zagranicznym  uczestniczą zwycięzcy konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych na najlepsza prezentację multimedialną w języku angielskim dotyczącą alternatywnego źródła energii (10 osób).

c)     W przypadku rezygnacji z wyjazdu bez podania istotnej przyczyny rodzice ucznia pokrywają koszty związane z wydatkami poniesionymi na ten wyjazd

d)    W w/w przypadku na miejsce ucznia, który zrezygnował z wyjazdu wchodzi osoba, która w konkursie zajęła 11 lub kolejne miejsce.

e)     Rodzice ucznia oraz uczeń obowiązkowo uczestniczą w spotkaniu dotyczącym wyjazdu zagranicznego ? termin podany zostanie przez koordynatora projektu.

f)      Na w/w spotkaniu rodzice maja obowiązek zapoznać się z Regulaminem wyjazdu ? poświadczone podpisem ( załącznik 6)

  1. 7. Finansowanie

a)     W trakcie wyjazdu zagranicznego koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestników projektu nie są pokrywane przez uczniów lub ich rodziców.

b)    Nie jest przewidziane tzw. kieszonkowe dla uczestników projektu

c)     Uczestnicy wyjazdu zagranicznego są ubezpieczani przez Organizatora i przewoźnika (pakiet podstawowy ubezpieczenia). Obowiązuje ich konieczność zabrania ze sobą druku potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującego na terenie Unii Europejskiej.

  1. 8. Czas obowiązywania

Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników projektu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przez cały czas trwania projektu (wrzesień 2013 ? wrzesień 2015)